Help with bot i try so many times


can someone help me I have been trying to do this for hours I would like the bot to automatically click e when the white line that moves is in the pink box here is my code so far

import cv2
import numpy as np
import pyautogui
import time
import pygetwindow as gw

def take_screenshot():
try:
screenshot = pyautogui.screenshot()
frame = np.array(screenshot)
frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
return frame
except Exception as e:
print(“Wystąpił błąd podczas przechwytywania zrzutu ekranu:”, e)
return None

def process_frame(frame):
if frame is None:
return False

# Konwersja obrazu na przestrzeń barw HSV
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Definicja przedziałów kolorów fioletowego i różowego w przestrzeni barw HSV
fioletowy_dolny = np.array([130, 50, 50])
fioletowy_górny = np.array([160, 255, 255])
różowy_dolny = np.array([150, 100, 100])
różowy_górny = np.array([170, 255, 255])

# Maskowanie pikseli, aby znaleźć obszary fioletowe i różowe
maska_fioletowa = cv2.inRange(hsv, fioletowy_dolny, fioletowy_górny)
maska_różowa = cv2.inRange(hsv, różowy_dolny, różowy_górny)

# Znalezienie konturów na obszarze różowym
różowe_contours, _ = cv2.findContours(maska_różowa, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# Sprawdzenie czy istnieją kontury na obszarze różowym
if różowe_contours:
  # Pobranie współrzędnych środka konturu różowego
  x, y, w, h = cv2.boundingRect(różowe_contours[0])
  center_x = x + w // 2
  center_y = y + h // 2

  # Sprawdzenie czy biała kreska wchodzi na obszar różowy wewnątrz elipsy
  if maska_różowa[center_y, center_x] == 255 and maska_fioletowa[center_y, center_x] == 255:
    return True

return False

def main():
game_window = gw.getWindowsWithTitle(‘FiveM® by Cfx.re - [PL] Luna RolePlay | WL-OFF | WIPE 01.05 :globe_with_meridians: | EKONOMIA MEDIUM | discord.gg/lunaroleplay’)[0] # Ustaw odpowiednią nazwę okna gry
while True:
frame = take_screenshot()
if process_frame(frame):
pyautogui.press(‘e’)
print(‘Pressed E - White on Pink Detected’)

  time.sleep(0.1)

if name == “main”:
main()

So, basically, you want help writing cheats for a game?